Likabehandlingsplan

Vi på Kodachikai vill arbeta för att främja likabehandling och motverka diskriminerande och exkluderande behandling. Till våra aktiviteter kommer våra medlemmar för att ha kul, utvecklas och bland annat spela spel, en förutsättning för detta är trygghet. Vi värderar trygghet mycket högt och jobbar ständigt för att alla som kommer till oss ska känna sig trygga och välkomnade för att på så sätt uppmuntra till engagemang i föreningen och våra aktiviteter. Vår förening består av människor som kommer från olika bakgrunder och som har olika livserfarenheter. Okunskap om varandras olikheter kan leda till missuppfattningar som i sin tur kan resultera i motsättningar. Med aktivt likabehandlingsarbete vill vi skapa en trygg, öppen och inkluderande miljö för alla våra medlemmar. Vi vill arbeta för att skapa en medvetenhet om och en förståelse för att våra olikheter är en styrka och att den mångkultur som vår förening består av är en styrka och en tillgång. Vår likabehandlingsplan kommer att finnas som ett levande dokument som vi ständigt kommer att återkomma till i vårt arbete runt respekt och trygghet och den ska ge oss riktlinjer för vårt långsiktiga likabehandlingsarbete. Vi vill kunna visa hur vi jobbar för att bli en mer jämställd och mångfaldspräglad förening dit alla som söker sig ska känna sig välkomna oberoende av deras bakgrund och förutsättningar. Genom att möjliggöra för fler att ta del av det vi gör så kan vi främja våra medlemmars intresse för och kunskap om alla former av populär nördkultur och ge dem möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid tillsammans med andra.

Upplägg
Planen är uppdelad i de olika aktiviteter som vi har med våra medlemmar, dessa är: Aktiviteter, Officiella möten och konvent. Planen kommer att i sitt första skede att fungera som en checklista med mål vi ska uppfylla inför sagda aktiviteter plus eventuella delmål. Efterhand som vi finner problem så kommer de att föras in i planen tillsammans med ett förslag på en lösning.

Aktiviteter, tex Måndagsmöten
Delmål: Alla som kommer till våra aktiviteter ska känna sig välkomnade. Sittande styrelse eller utsedd person ska hålla koll på mötesklimatet så att inte någon medlem inte känner sig obekväm, exkluderad eller utsatt för negativ jargong. • Jobba för ett öppet och tryggt klimat • Inkludera en pronomenrunda vid möten där man presenterar sig för varandra • Göra hemsidan och sociala medier tydlig och information lättillgänglig • Hålla hemsida och sociala medier uppdaterad med vad som är relevant • Ge tydlig information inför aktiviteten, som ska vara ute på vara kanaler senast en vecka innan • Ha en tydlig aktivitetsansvarig dit medlemmar kan vända sig • Informera ansvarig om likabehandlingsplanen och värdegrunden

Officiella möten, tex Årsmöte
Delmål: Alla som närvarar ska kunna ta upp ämnen som de vill ta upp och ingen ska känna sig exkluderad på grund av kränkande särbehandling. • Jobba för ett öppet och tryggt klimat • Vid behov utse en demokratifrämjare • Jobba med att inkludera pronomen vid tex presentation och talartid • Upprätthålla en rutin där vi samlar in särskilda behov och önskemål i god tid för att kunna ta hänsyn till dessa i planeringen av mötet • Skrift- och talspråk ska kunna förstås av alla som har grundläggande kunskap i svenska • Möteshandlingarna ska vara lättförståeliga och funktionella • Ha en första- och andra talarlista för att lyfta fram de som inte fått säga något än • Ge tydlig information inför mötet, som ska vara ute på våra kanaler i god tid innan • Skicka ut påminnelse regelbundet inför mötet.

Större event, text konvent
Jobba för ett öppet och tryggt klimat • Utbilda funktionärer i hur de ska bemöta besökare och agera under evenemang • Vi ska främja arbeta med pronomen • Jobba aktivt med att ingen ska uteslutas från aktiviteter p.g.a. funktionsnedsättning • Göra hemsidan och sociala medier tydlig och information lättillgänglig • Hålla hemsida och sociala medier uppdaterad med vad som är relevant