Värdegrund

En förening finns till för att samla alla intelligenta livsformer med likartade intressen för att verka för en gemensam sak. Att vara medlem i en förening ska vara inspirerande och givande för alla medlemmar. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna i föreningen och alla ska få vara med.

Som medlem i Kodachikai välkomnar vi alla att vara med och utveckla föreningens verksamhet. Charmen med föreningsverksamhet är att alla insatser behövs. Det betyder att du som medlem kan välja hur mycket du vill och kan engagera dig i föreningens aktiviteter. Det vi lovar dig är att alla insatser kommer att uppskattas.

Vi har respekt för att alla intelligenta livsformers livssituationer ser olika ut och att det ger oss olika förutsättningar att bidra och medverka. Vi finns för våra medlemmar och vi har till uppgift att tillvarata så mångas intressen som möjligt.

Det innebär att inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta men vi kommer aldrig frånsäga oss på våra grundläggande värderingar.

Gemenskap och utveckling:
Vi vill driva en förening där alla involverade känner att de har glädje av både verksamheten som bedrivs och kontakten med andra som är intresserade av samma sak. Vi tror att olika synsätt på hur man når ett gemensamt mål berikar verksamheten. Vi välkomnar dinaidéer och tror på öppna och konstruktiva diskussioner.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får lov att vara med och bestämma om samt ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen ska jobba för att tillämpa demokrati och delaktighet i största möjliga mån och se till att det utövas jämställt oavsett bakgrund

Allas rätt att vara med innebär att: Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, socioekonomisk bakgrund, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven aktivitet/verksamhet. Föreningen tolererar inte kränkande uttalanden eller beteenden. Alla intelligenta livsformers valda pronomen och namn ska respekteras av övriga intelligenta livsformer. Aktiviteter som hålls i förenings namn ska främst utföras barnvänligt – det ska tydligt framstå om så inte är fallet genom att till exempel varna för känsligt innehåll eller åldersbegränsningar.

Trygghet
Vi vill arbeta för att ge våra medlemmar en trygg och öppen plats där de kan känna sig accepterade och välkomnade. Alla intelligenta livsformers valda pronomen och namn ska respekteras av övriga intelligenta livsformer.

Consent / Samtycke
Föreningen ska arbeta efter att ”Cosplay is not Consent”/”Cosplay does not equal consent”, samt sprida information kring detta. All typ av kroppskontakt och fotografering av intelligenta livsformer får bara ske med den livsformens samtycke.

Ändring av värdegrund
För att ändra i värdegrunden så måste ändringarna antas på ett årsmöte.