ÅrsmöteFöreninginfo

Årsmöte 2017

Kodachikai Årsmöte

02-04-2017

Kallelse

Kallelse till årsmöte för KodachiKai och samtliga av våra avdelningar.

Datum: 2 april 2016, söndag

Tid: 16:00-18:00

Plats: Fäladsgården, Svenshögsvägen 25A, 226 42 Lund

Motioner måste vara inlämnade senast 16:00 den 31/3 2017, 48 timmar före årsmötet.

Vill du ha hjälp att skriva en motion eller av andra anledningar komma i kontakt med styrelsen så kan du nå oss på: info@kodachi.se

Styrelsen har lagt fram en proposition att ändra föreningens stadgar.

Proposition: Stadgeändring

Av: styrelsen

Bakgrund: Kodachikais stadgar har blivit underkända av Sverok under 2016 Storföreningskoll. Där måste vi nu göra ändringar i våra stadgar för att kunna bli godkända och kunna ta emot bidrag.

Huvudyrkande: Styrelsen yrkar 1. Vi gör en ändring i § 1 och lägger till följande mening i slutet av stycket. ”Kodachikai och våra avdelningar har valt att vara anslutna till förbundet Sverok och kan därmed inte gå med i andra förbund.”

  1. Vi vill lägga till ett stycke i § 4 som ska handla om avstängning och uteslutning av medlemmar som misskött sig. ”En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse och kan då ej vara med på aktiviteter eller event som föreningen anordnar. Styrelsen kan delegera ut ansvaret för avstängning för specifika event till de som ansvarar för eventet, sådan avstängning gäller då endast eventet i fråga. På nästkommande årsmöte måste det då beslutas om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet och får endast rösta i frågan om sin uteslutning. Årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.”
  2. I § 5 vill vi göra ett förtydligande angående kallelsen till årsmötet och ändra: ”Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse vidarebefordrats till eller på annat sätt gjorts fritt tillgänglig för alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Skriftlig form inbegriper även elektronisk post.” Så att det istället lyder: ” Årsmötet är beslutsmässigt endast om personlig kallelse utgått till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet via email, post, telefon eller SMS.”
  3. Vi vill lägga till en paragraf som handlar om revisorerna och hur deras arbete är upplagt. Detta vill vi ha som § 10 så de paragrafer som är efter kommer att byta nummer. ”§ 10 Revisorns uppgift är ett granska styrelsen arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en eller två revisorer som väljs på årsmötet samtidigt som styrelsen. De som sitter i föreningens styrelse eller har betydande ekonomiskt ansvar i föreningen kan inte väljas till revisor, revisorn behöver dock inte vara medlem i föreningen.”

Protokoll för 2017

Årsmöte Kodachikai 2017 Klockan 16:00, 2017-04-02 Fäladsgården Lund Svenhögsvägen 25A 22642 Lund

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare.
Ordförande: Mia Johansson
Sekreterare: Johanna P. Hansson

3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
1: Linus Mårtensson
2: Diana Davidsson

4. Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning.
Årsmötet röstade: Ja

5. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden är: 14

6. Fastställande av dagordningen.
Årsmötet röstade: ja, dagordningen fastställs

7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll.

8. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse.

9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse. Sittande styrelse får ansvarsfrihet.

10. Genomgång och godkännande av verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget godkänns.

11. Behandling av inkomna motioner. Proposition: Stadgeändring Av: styrelsen Bakgrund: Kodachikais stadgar har blivit underkända av Sverok under 2016 Storföreningskoll. Där måste vi nu göra ändringar i våra stadgar för att kunna bli godkända och kunna ta emot bidrag.Huvudyrkande: Styrelsen yrkar 1. Vi gör en ändring i § 1 och lägger till följande mening i slutet av stycket. ”Kodachikai och våra avdelningar har valt att vara anslutna till förbundet Sverok och kan därmed inte gå med i andra förbund.” 2. Vi vill lägga till ett stycke i § 4 som ska handla om avstängning och uteslutning av medlemmar som misskött sig. ”En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse och kan då ej vara med på aktiviteter eller event som föreningen anordnar. Styrelsen kan delegera ut ansvaret för avstängning för specifika event till de som ansvarar för eventet, sådan avstängning gäller då endast eventet i fråga. På nästkommande årsmöte måste det då beslutas om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet och får endast rösta i frågan om sin uteslutning. Årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.” 3. I § 5 vill vi göra ett förtydligande angående kallelsen till årsmötet och ändra: ”Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse vidarebefordrats till eller på annat sätt gjorts fritt tillgänglig för alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Skriftlig form inbegriper även elektronisk post.” Så att det istället lyder: ”Årsmötet är beslutsmässigt endast om personlig kallelse utgått till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet via email, post, telefon eller SMS.” 4. Vi vill lägga till en paragraf som handlar om revisorerna och hur deras arbete är upplagt. Detta vill vi ha som § 10 så de paragrafer som är efter kommer att byta nummer. ”§ 10 Revisorns uppgift är ett granska styrelsen arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en eller två revisorer som väljs på årsmötet samtidigt som styrelsen. De som sitter i föreningens styrelse eller har betydande ekonomiskt ansvar i föreningen kan inte väljas till revisor, revisorn behöver dock inte vara medlem i föreningen.” Årsmötet röstade: 1. Huvudyrkande 1 godkändes av årsmötet. 2. Stycket ändrades till följande: ”En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse och kan då ej vara med på aktiviteter eller event som föreningen anordnar. På nästkommande årsmöte måste det då beslutas om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet och får endast rösta i frågan om sin uteslutning. Årsmötet kan häva uteslutning och avstängning. Styrelsen kan delegera ut ansvaret för avstängning för specifika event till de som ansvarar för eventet, sådan avstängning gäller då endast eventet i fråga.” Det ändrade stycket godkändes av årsmötet. 3.Huvudyrkande godkändes av årsmötet. 4.Stycket ändrades till följande: ”§ 10 Revisorns uppgift är att granska styrelsen arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha minst en eller max två revisorer som väljs på årsmötet samtidigt somstyrelsen. De som sitter i föreningens styrelse eller har betydande ekonomiskt ansvar i föreningen kan inte väljas till revisor, revisorn behöver dock inte vara medlem i föreningen.” Det ändrade stycket godkändes av årsmötet.

12. Val av ny styrelse.
Valberedningens förslag går igenom, samt att Alexander Holmgren väljs in som ledamot och Emil Svensson väljs in som suppleant på mötet. 2017 styrelse ser ut som följande:
Ledamot: Maria Johansson,
Ledamot: Johanna Hansson,
Ledamot: Sam Gällström,
Ledamot: Clara Herrlin, (nyval)
Ledamot: Alexander Holmgren, (nyval)
Ledamot: Elsa Willners Nordström, (nyval)
Suppleant: Linus Mårtensson, (nyval på posten)
Suppleant: Diana Davidsson, (nyval på posten)
Suppleant: Hampus Samuelsson,
Suppleant: Emil Svensson (nyval)

13. Val av minst två revisorer.
Fanny Bystedt och Johan Gustafsson

14. Fastställande av medlemsavgift. Oförändrad, 70kr

15. Årsmöte för våra avdelningar inom föreningen.

16. Övriga frågor. Sommar aktivitet: Styrelsen ska kolla upp möjligheter att driva aktiviteter under sommarlovet.

17. Mötets avslutande.

https://www.facebook.com/events/717376985109821/