ÅrsmöteFöreninginfo

Årsmöte 2015

Årsmöte KodachiKai 2015, Klockan19.00, 23/3/2015, Fäladsgården Lund

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
  Ordf: Linus Mårtensson
  Sek: Sara Meurling.
 3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
  Johanna Persson och Hampus Samuelsson.
 4. Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning.
  Svar ja.
 5. Fastställande av röstlängd för mötet.
  Till rösträknare valdes Johanna Persson och Hampus Samuelsson.
  Röstlängd fastställs till 19.
 6. Fastställande av dagordningen. . Dagordningen fastställs.
 7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll.
 8. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse.
 9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse.
  Sittande styrelse får ansvarsfrihet.
 10. Genomgång och godkännande av verksamhetsplan och budget.
  Verksamhetsplan och budget godkänns.
 11. Behandling av inkomna motioner.
  A: Motion för ändring av styrelseval i § 6 Enligt nuvarande stadgar får ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande ej omkonstitueras under året. Det vill säga, styrelsen får inte inbördes byta poster vid behov. Det finns också flera andra konstiga krav på styrelsens formation såsom vice ordförande, storleken på styrelsen med mera, som inte egentligen fyller någon praktisk funktion i vår förening. Detta ledde i minst ett fall till extra årsmöte som hade kunnat undvikas. Jag föreslår att paragraf §6 som idag lyder:

  § 6 Styrelsen Mellan årsmötena handhas föreningens löpande verksamhet av styrelsen. Denna får besluta i alla frågor som ej enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet, och sammankallas av ordföranden. Styrelsen har sitt säte i Lund. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt övriga ledamöter och suppleanter. Styrelsen kan utse mötessekreterare vid varje mötestillfälle. Styrelsen måste bestå av minst 3 personer, och med ordförande udda antal ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Alla styrelseposter utses av stämman. Styrelsen har rätt att vid behov tillkalla icke-styrelsemedlemmar till styrelsemöten. Medlemmar har rätt att delta och ge förslag vid styrelsemöten, men har ej rätt att rösta. Om ordförande, kassör, sekreteraren eller vice ordförande avgår måste extra årsmöte sammankallas. Styrelsen får, förutom ordförande, kassör, sekreteraren och vice ordförande omkonstitueras under fortlöpande år utan att tillkalla nytt årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig enbart om ordförande eller vice ordförande, samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att föra föreningens talan utåt. Det konstitueras styrelsemötet bestämmer vilka som får teckna föreningens firma. Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det vid förfrågan ska kunna lämnas ut till medlemmarna.

  Författas om som följer:

  § 6 Styrelsen Mellan årsmötena handhas föreningens löpande verksamhet av styrelsen. Denna får besluta i alla frågor som ej enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet, och sammankallas av ordföranden. Medlemmar kallade till styrelsemöte har rätt att delta och ge förslag vid styrelsemöten, men har ej rätt att rösta. Styrelsen har sitt säte i Lund. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt övriga ledamöter och suppleanter. Styrelsen måste bestå av minst tre personer. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Valbar är medlem i föreningen. Alla styrelsemedlemmar utses av stämman och styrelseposter inom styrelsen utses vid konstituerande styrelsemöte. Styrelsen får vid behov omkonstitueras under fortlöpande år. Om ordförande avgår kan valfri ledamot kalla till nytt konstituerande styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Det konstituerande styrelsemötet bestämmer vilka som får teckna föreningens firma. Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att det vid förfrågan ska kunna lämnas ut till medlemmarna. Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att föra föreningens talan utåt.

  Årsmötet röstade igenom förslaget men utan ? majoritet. Stadgarna kräver då att nästkommande årsmöte röstar på förslaget igen.

  B. Motion för ändring av föreningens styfte i § 2, går igenom. Idag har föreningen på pappret fokus på japansk populärkultur, men i mångt och mycket har medlemsintresset breddats mot kortspel, brädspel, amerikanska och brittiska serier, m.m. Jag föreslår att syftet skrivs om för att främja den utvecklingen. Jag föreslår att paragraf § 2 som idag lyder:

  § 2 Syfte Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om japansk populärkultur såsom japanska TV-spel, anime, dorama, japansk musik, japanskt mode och manga i Sverige, samt verka som sammanbindande organisation för alla med detta intresse. Föreningen har dessutom för avsikt att: hjälpa till med kontakter mellan medlemmar hjälpa till att få tag på japanska TV-spel, dorama, manga, anime, etc. anordna visningar av anime, dorama, TV-spelsturneringar och liknande aktiviteter hjälpa till med spridandet av medlemmarnas egenproducerade manga uppmuntra aktiviteter som cosplay och go bland medlemmarna organisera sociala aktiviteter, konvent/mässor kring japansk popkultur

  Författas om som följer:

  § 2 Syfte Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om alla former av populär- och nördkultur såsom cosplay, dorama, anime, karaoke, TV-serier, manga, lajv, sagoberättande, brädspel, kortspel, m.m.
  Föreningen har dessutom för avsikt att: främja sociala kontakter mellan medlemmar uppmuntra nördkulturella aktiviteter bland medlemmarna. bidra till medlemmars kulturella utveckling med hjälp av föreläsningar, workshops, tävlingar och liknande aktiviteter. organisera sociala aktiviteter, konvent, mässor och dylikt med fokus på populär- och nördkulturella intressen.

  Årsmötet röstade ja med majoritet.
 12. Val av ny styrelse.
  a. Styrelsens förslag läggs bort.
  b. Årsmötet lägger följande förslag:
  Ordförande: Johan Gustafsson
  Vice Ordförande: Diana Davidsson
  Kassör: Maria Johansson
  Sekreterare: Johanna Hansson
  Ledamot: Hampus Samuelsson
  Ledamot: Linus Mårtensson
  Ledamot: Stefan Granlund
  Suppleant: Max Malander
  Suppleant: Edit Ruijter
  Årsmötet röstade ja med majoritet.
 13. Val av minst två revisorer.
  Fanny Bystedt och Natalia Batista.
 14. Fastställande av medlemsavgift.
  Avgiften höjs från 50kr till 70kr.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.